loga

         Projekt Strategie rozvoje Euroregionu Nisa 2014-2020 si klade za cíl přispět k socioekonomické integraci česko-polského území Euroregionu Nisa tím, že  bude provedena socioekonomická analýza celého přeshraničního území, identifikace hlavních rozvojových oblastí a navržena strategie k dosažení stanovených cílů. Strategie bude připravena v přeshraničních odborných skupinách a projednána s širokou odbornou i laickou veřejností, aby byl zajištěn co nejširší konsensus při výběru rozvojových priorit a ty tak mohly sloužit jako vodítko pro hodnocení důležitosti projektů podporovaných z programů přeshraniční spolupráce a dalších rozvojových programů. 

         V druhé fázi projektu bude připraven Akční plán, který bude obsahovat identifikaci a detailnější rozpracování nejdůležitějších projektů pro období 2014-2016. Cílem je generovat pro začátek dalšího programovacího období kvalitní, připravené a s klíčovými partnery projednaná projekty s největší přidanou hodnotou pro území.

         Zpracování bude vycházet z metodiky zpracování strategických rozvojových dokumentů, nicméně bude  zpracovávána přeshraničně. To znamená, že socioekonomická analýza vč sběru dat, SWOT analýza území, popis strategie v jednotlivých prioritních oblastech i návrh opatření bude prováděn pro přeshraniční území a projednáván v přeshraničním řídícím výboru strategie, řídícím týmu i odborných skupinách. Jedině takto kvalitně upracovaná a projednaná strategie povede k dosažení cíle, kterým je systematická strategická podpora rozvojových záměrů (projektů). Této náročnosti celého procesu odpovídá i délka projektu (3 roky).

          

          

         - - -

         Projekt "Strategie rozvoje Euroregionu Nisa" je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje Cíl 3 OPPS ČR-Polsko 2007-2013)

         HOME
         Vznik

         Informace o ESÚS
         Cesta k založení ESÚS
         Základní studie o ESÚS
         Studie využitelnosti ESÚS v ERN
         Rozhodnutí o účasti partnerů v ESÚS
         Slavnostní podpis úmluvy a stanov
         Organizace

         Cíle
         Organizační struktura
         Území
         Aktivity
         Publikace
         Strategie

         Koncept rozvoje ERN (1993)
         Statistická data/kartogramy
         Socioekonomická analýza
         Veřejná zakázka - zpracovatel strategie
         Koncept Strategie rozvoje ERN
         Grémia
         Strategie rozvoje ERN
         Akční plán
         Tiskové zprávy
         Kontakty
         ESÚS NOVUM
         Pozice ERN k tematické koncentraci